NOVÉ ZJEVENÍ

Autor: Petr D. F., 1993 (přijato 1988)
Pozn.: informace v solné jeskyni, nebo pište na lexaji@volny.cz

Stažení celé knihy - SVĚTELNÁ KNIHOVNA

Stažení celé knihy - ze stránek solné jeskyně (velikost 14,7 BM)

Solná jeskyně Lastura - NOVÉ ZJEVENÍ Solná jeskyně Lastura - NOVÉ ZJEVENÍ

(kliknutím na obrázek jej zvětšíte)

ÚVODNÍ POZNÁMKA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
PRO KAŽDÉHO PŘÍPADNÉHO ČTENÁŘE TÉTO KNIHY

Výtah z knihy “Nové zjevení Pána Ježíše Krista”, str. i – iv, úvod.

“Než se vážně pustí do čtení Nového zjevení Pána Ježíše Krista, jak je zaznamenáno v této knize, měl by si každý čtenář být vědom několika následujících důležitých faktů:

(1)
Pro svá sdělení Pán Ježíš Kristus svobodně zvolil užití
řeči ve třetí osobě, nikoliv v první osobě, jak by čtenář asi očekával. Hlavním důvodem pro tento výběr je uchování svobody volby pro každého čtenáře přijmout nebo odmítnout to, co je v této knize napsáno. Užívání vyjadřovací formy v první osobě, jako např. “Pravím”, “Uvádím”, “Činím” atd. spoluoznačuje nařizování, nediskutabilnost, ukládání a nařizování. Pravá Přirozenost Pána Ježíše Krista neobsahuje vůbec žádný sklon cokoliv rozkazovat, nutit, ukládat, nařizovat nebo někoho něčím zastrašovat. Tato Přirozenost sestává z Absolutní svobody a Nezávislosti, pak nikdy nemůže vyjádřit sám sebe způsobem jiným než způsobem svobody a nezávislosti. Rozkazovat, nařizovat, ukládat atd. by znásilňovalo tuto Přirozenost. Proto použití vyjadřovací formy ve třetí osobě odstraňuje tuto nežádoucí souznačnost a vedlejší účinek.

Jiným důležitým důvodem pro tento výběr je ilustrace a zpříkladnění postoje pravé pokory, skromnosti a poníženosti. Požadují-li pravé duchovní principy od lidí a lidských tvorů, aby byli pokorní a skromní, pak je jen přirozené, aby Absolutní pramen všech pravých duchovních principů – Pán Ježíš Kristus ukázal na Svém vlastním příkladu takovou skromnost, poníženost a pokoru. Jednou ze základních vlastností Absolutní přirozenosti Pána Ježíše Krista je přítomnost Absolutní nevinnosti, Pokory, Skromnosti a Poníženosti. Pro tento základní povahový rys může Pán Ježíš Kristus mít vztah s každým jenom z pozice této vlastnosti. Vztah či poměr s kýmkoliv nemožno mít z pozice něčeho, co nemáte. Možno jej mít jenom z pozice toho, co máte. Toto je obecným principem každého vztahu. Užití vyjadřovací formy ve třetí osobě pomáhá ve zdůraznění tohoto důležitého postoje.

(2)
Existuje závažný duchovní důvod, známý jen Pánu Ježíši Kristu, proč zvolil Dr. Petra Daniela F. zprostředkovatelem přenosu Nového zjevení pro tuto dobu. Petr je někdo, jehož rodnou řečí není angličtina a kdo nikdy formálně nestudoval anglický jazyk. Gramatická struktura jakéhokoliv jazyka, zvláště pak jazyka anglického, ukládá příliš mnoho omezení při vyjadřování duchovních idejí. Tato omezení jsou využita negativním stavem pro překroucení, zprznění a zfalšování původního a ryzího významu těch idejí. Aby se vyhnulo tomuto nebezpečí, je občas nutno porušit
mluvnickou strukturu i pravidla používaného jazyka.

Pan Ježíš Kristus zvolil užití Petrova svérázného a zvláštního způsobu vyjadřování, jeho řeči a způsobu, jakým formuluje své ideje k vyložení principů Nového zjevení. Pánu Ježíši Kristu velmi dobře vyhovuje přesné použití modality myšlení, cítění, vyjádření idejí, větní struktury i slov, jaké Petr užívá. Petr, takový jaký je, a způsob jeho myšlení, cítění a sebevyjádření jsou integrální částí jeho pověření a poslání – být přesně takovým, jakým je. Není náhodou, že všechny minulé Petrovy snahy systematicky studovat anglický jazyk a mluvnici byly zvráceny. Toto mělo za účel úmyslně se vyhnout kontaminaci rigidními gramatickými pravidly při vyjádření jakýchkoliv idejí. Nechť si čtenář uvědomí, že kdyby Pán Ježíš Kristus měl zapotřebí se vyjádřit jinak a – podle názoru některých čtenářů – v přijatelnější mluvnické formě, zajisté by byl zvolen nějaký učenec - odborník anglického jazyka nebo někdo, kdo by byl schopen přísně dodržovat pravidla. Taková volba by však nesplnila svůj pravý účel.

Lidští tvorové se vždy budou snažit najít omluvu, proč nesouhlasit nebo nečíst či neuvádět v život to, co najdou v této nebo jiných knihách Nového zjevení. Někteří se snadno odvrátí kvůli několika – podle jejich mínění – nevhodným výrazům nebo slovům či myšlenkám nebo způsobu jejich formulace a podání. Takovíto lidští tvorové mají nepatřičnou potřebu vyjadřovat věci vlastními slovy, vlastními myšlenkami a jejich vlastním pojetím toho, jak by se měly formulovat. Z této pozice pak neodolatelně chtějí přepisovat takovéto knihy, upravovat je, nahrazovat určitá slova jinými, aby zmírnili nebo i odstranili původní záměr, s jakým originální slova byla zvolena. Opakuje se: Kdyby Pán Ježíš Kristus si přál použít taková slova pro sdělení Svého Nového zjevení, pak by si byl určitě zvolil někoho, kdo by byl schopen vše vyjádřit způsobem jiným, než jaký je použit v této knize.

Jsou zde důležité, lidskému rozumu nepochopitelné, duchovní důvody, proč Pán Ježíš Kristus zvolil tento způsob podání idejí Nového zjevení, jak se odráží ve způsobu Petrovy mluvy, jazyka, vyjadřování a myšlení. Pro tyto důležité duchovní důvody se každý, kdo se po vytištění a uveřejnění konečné verze rukopisu nebo po té, kdy se předloží ke čtení v přítomné nebo budoucí době, pokusí revidovat nebo opravovat nebo nahrazovat jakákoliv slova nebo měnit cokoliv v této knize vyjma zřejmých typografických, pravopisných či technických chyb, dopustí zkreslení nebo i zfalšování pravého významu této knihy.

Jakékoliv změny nebo dodatky v tomto ohledu, má-li k ním vůbec dojít, musí přijít přímo od Pána Ježíše Krista. Vždyť nakonec je to Jeho/Její kniha. A ovšem takové změny nebo dodatky mají opět přijít přes Petra. Když, nebo jestli Petra již nebude, aby dělal tuto důležitou práci, pak jenom tehdy bude Pánem Ježíšem Kristem zvolen někdo jiný pro transmisi nové knihy nebo knih, které by byly logickým pokračováním, nikoliv revizí (v rámci obsahu) této knihy.

(3)
Pro náležité pochopení vyžaduje čtení této knihy určité seznámení se s předešlými pracemi přenesenými Petrem. Fakticky, je nutno považovat devět předešlých knih tohoto druhu za přídavné a jako úvod k této knize. Proto, míní-li čtenář pohroužit se do této knihy, aniž by byl seznámen s dřívějšími knihami, napsanými Petrem, pak se musí připravit k největšímu šoku svého života. Nebude to snadné přijmout leccos, co je zjeveno v této knize. Avšak – jako vždycky – bude-li čtenář mít mysl otevřenou a bude-li ochoten opustit předpojatost idejí vlastního očekávání, vlastních názorů, mínění, náboženských přesvědčení, filosofií a čehokoliv jiného a přistoupí-li k tomuto čtení s pozitivním a dobrým úmyslem pro poučení a možnost změny, pak bude požehnám moudrostí porozumění, přivlastnění a aplikování všeho, co je v této knize zjeveno.

Někteří čtenáři si možná budou stěžovat, že je v této knize příliš mnoho nadbytečného. Takovíto čtenáři by měli být zpraveni, že určitá idea může sloužit velmi často jako podložka pro mnoho rozmanitých faktorů. Když se zkoumá každý faktor zvláště, pak takový princip se musí znovu nastolit a zopakovat. Ve filosofickém smyslu toto není nadbytečnost, nýbrž pohled na probíraný princip ze zcela jiné perspektivy. Prosím, mějte tohle na paměti při čtení této knihy.

A konečně je velmi závažné číst tuto knihu v pořadí od první kapitoly až k poslední, tak, jak jdou za sebou, bez přeskočení nebo započetí čtení nějaké kapitoly bez dřívějšího přečtení předchozí kapitoly. Každá z nich sleduje jedna druhou a každá následná kapitola buduje na tom, co bylo zjeveno v dřívější kapitole. Což znamená, že přeskočení může způsobit ztrátu souvislosti s kontextem Nového zjevení. Navíc se Pán Ježíš Kristus vrací k některým tématům, probíraným v předešlých kapitolách, rozpracovává je do větší hloubky nebo zjevuje některé jiné aspekty později. Číst něco o těchto nových tématech bez spojitosti s jejich začátečným zjevením by způsobilo, že náležité chápání věci by bylo velmi obtížné.

Díky za ochotu číst a uvážit, co bylo zde zjeveno.”

Toto poselství přišlo ke mně jako slovo Pána Ježíše Krista, po přenosu poslední kapitoly této knihy, a to 18. května 1988. Bylo doporučeno umístit jej na začátek knihy jako úvodní poznámku.

Santa Barbara, California, U.S.A.     PhDr. Petr D. F
Dne 18. Května 1988                        zprostředkovatel přenosu,
v 6:46 odpoledne (18:46).                 služebník a následovník
                                                       Pána Ježíše Krista.

Malá poznámka zpracovatele textů Nového zjevení na internetu (www.vesmirni-lide.cz)

Tyto důležité informace nechť slouží všem zájemcům k jejich duchovnímu růstu a umožní jim tak dobře se připravit na přechod do Nového věku, na Novou Zemi, neboť Pán Ježíš Kristus nám ukazuje v našich srdcích stále ten správný směr, jen jde o to vyciťovat a zaposlouchat se do vlastního nitra.

Ověřovali jsme si (4 lidé v kontaktu se Stvořitelem prvotním všeho a všech – dle dosavadní terminologie, a s Vesmírnými přáteli Sil světla), že knihy Nového zjevení jsou PRAVDIVÉ, a to na cca 90 %, takže je na každém čtenáři opět, aby vycítil chybně zpracované části stejně, jako u jakéhokoliv jiného textu zde na planetě Zemi. Jak jsem již dříve několikrát upozorňoval, chyby vznikají při přenosu, dále při překladu (zde se jedná o překlad z anglického do českého jazyka dvěmi překladateli) a dále při přípravě na tisk knih. Síly temna nikdy nespí !

Texty jsou opisem knih, které nejsou šířeny v knihkupectví a ani jim nebyla dosud dávána žádná reklama, takže byly dosud velmi málo známé. Proto jsem se rozhodl touto cestou tento stav změnit a tak má velká část zájemců možnost tyto informace získat buď v elektronické podobě, anebo formou papírových kopií původních knih, případně textů zde uvedených v papírové podobě. V textech nejsou provedeny žádné změny, pouze je doplněno několik schémat a obrázků pro názornější vyložení některých faktů, a dále je doplněno několik dílčích nadpisů či čísel v závorce uvnitř kapitol (které tedy nebyly obsahem původního přenosu) kvůli lepší přehlednosti těchto textů.

Jsem vděčný Pánu Ježíši Kristu, že jsem měl možnost se seznámit s tímto učením a také, že se mohu podílet na šíření těchto energií na planetě Zemi ve 3. dimenzi.


TI, KTEŘÍ VĚDOMĚ ZATAJUJÍ PRAVDU NEBO JI PŘEKRUCUJÍ POD ZÁMINKOU,

ŽE JI LIDÉ JEŠTĚ NEJSOU PŘIPRAVENI SLYŠET,

SLOUŽÍ TEMNOTĚ.

V PRŮBĚHU CELÉ HISTORIE BYLY POSVÁTNÉ TEXTY UKRÝVÁNY NEBO NIČENY.

PROTO ŠIŘTE TYTO TEXTY DÁLE, NENECHÁVEJTE SI JEN PRO SEBE ! ! !

POSKYTNĚTE TEXTY TAKÉ KNIHOVNÁM !


S láskou Ivo A. Benda, zpracovatel a šiřitel knih NOVÉHO ZJEVENÍ.

První verze textů: 28.10.2000.
Druhá verze textů - pětibarva: Od ledna 2002.

Stažení celé knihy - SVĚTELNÁ KNIHOVNA

Zpět na přehled knih